ತಾಪನಬ್ಯಾಟರಿ

 • 高性能大容量锂离子电池包,用于加热衣服/手套/马甲7.4v 10000mah, USB华体会下载网址 5V2A接口,可作为移动电源

  USB 5 v2aಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆಬಟ್ಟೆ/ಕೈಗವಸು/ವೇಸ್ಟ್ಕೋಟ್7.4 v 10000 mahಅನ್ನುಬಿಸಿಮಾಡಲುಹೆಚ್ಚಿನಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಮತ್ತುದೊಡ್ಡಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲಿ——ಐಯಾನ್ಬ್ಯಾಟರಿಪ್ಯಾಕ್ಅನ್ನುಮೊಬೈಲ್ಪವರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಆಗಿಬಳಸಬಹುದು

  ಈಬ್ಯಾಟರಿಪ್ಯಾಕ್ಅನ್ನು美国ಫ್ಯಾಶನ್ಉಡುಪುಕಂಪನಿಗೆಕಸ್ಟಮೈಸ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ。ವರಸ್ಮಾರ್ಟ್ಹೀಟಿಂಗ್ಸ್ಕೂಟರ್ಜೆಕೆಟ್ಗಾಗಿ。
  ದೊಡ್ಡಸಾಮರ್ಥ್ಯದ10000 mahಹೊಂದಿರುವಸ್ಮಾರ್ಟ್ಬ್ಯಾಟರಿಪ್ಯಾಕ್7.4 vಜೆಕೆಟ್ಅನ್ನು10ಗಂಟೆಗಳಕಾಲಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಂತೆಮಾಡುತ್ತದೆ。
  ಮತ್ತು3ಂಟರ್ಫೇಸ್ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ:
  1.USB 5 v2aಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನುಪವರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತೆಮಾಡುತ್ತದೆ,ನಿಮ್ಮಮೊಬೈಲ್ಫೋನ್ಗೆಚಾರ್ಜ್ಮಾಡಬಹುದುಅಥವಾಇತರಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆವಿದ್ಯುತ್ಸರಬರಾಜುಮಾಡಬಹುದು。
  2.ಟೈಪ್——ಸಿಇನ್ಪುಟ್ಪೋರ್ಟ್,ಇನ್ಪುಟ್ಪೋರ್ಟ್ಅನ್ನುಚಾರ್ಜ್ಮಾಡಬಹುದುಬ್ಯಾಟರಿಚಾರ್ಜ್ಮಾಡಲುಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ
  3.ಇನ್ಪುಟ್/ಔಟ್ಪುಟ್(DC):ಸುಲಭವಾದಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಮತ್ತುಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಇಂಟರ್ಫೇಸ್。
 • OEM/ ODM IP67 7.4V 5200mAh智能可充电聚合物锂电池,用于保暖服、保暖鞋、保暖服华体会下载网址

  OEM / ODM IP67 7.4 v 5200 mahಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪುನರ್ಭರ್ತಿಮಾಡಬಹುದಾದಪಾಲಿಮರ್ಲಿಥಿಯಂಬ್ಯಾಟರಿಬಿಸಿಸೂಟ್ಹೀಟಿಂಗ್ಶೂಸ್ಹೀಟಿಂಗ್ಬಟ್ಟೆ

  ನಾವುOEM / ODM IP67 7.4 v 5200 mahಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪುನರ್ಭರ್ತಿಮಾಡಬಹುದಾದಪಾಲಿಮರ್ಲಿಥಿಯಂಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನುಹೀಟಿಂಗ್ಸೂಟ್ಹೀಟಿಂಗ್ಶೂಸ್ಹೀಟಿಂಗ್ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ。ನಾವುಪ್ರತಿಸರಣಿಗೆನೂರಾರುವಿಭಿನ್ನಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ锂离子ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಮತ್ತುLi -ಪಾಲಿಮರ್ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಬಹುದು。ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ,ಗ್ರಾಹಕರವಿವಿಧಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿOEMಮತ್ತುODMಸೇವೆಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ。ನಾವುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಧೂಳು——ಮುಕ್ತಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು,ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಉಪಕರಣಗಳುಮತ್ತುಪ್ರಮಾಣದಉತ್ಪನ್ನಸಾಮರ್ಥ್ಯದಜೊತೆಗೆಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಮಟ್ಟದನಿಯಂತ್ರಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇವೆ,ಇದುನಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದಮತ್ತುಸುರಕ್ಷತಾಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಲುನಮಗೆಅವಕಾಶನೀಡುತ್ತದೆ!ಮತ್ತುನಾವುಅಮೇರಿಕಾ,ಯುರೋಪ್,ದಕ್ಷಿಣಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆರಫ್ತುಮಾಡಿದ್ದೇವೆ。ಆಗ್ನೇಯಏಷ್ಯಾ,ಇತ್ಯಾದಿ。ನಾವುಚೀನಾದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮದೀರ್ಘಾವಧಿಯಪಾಲುದಾರರಾಗಲುನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ。
 • IP67 7.7 v 2200mAh可穿戴加热手套用锂离子电华体会下载网址池,通过UN 38.3和IEC 62133-2认证

  38.3联合国ಮತ್ತುIEC 62133 - 2ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆಧರಿಸಬಹುದಾದತಾಪನಕೈಗವಸುಗಳಿಗಾಗಿIP67 7.4 v 2200 mahಲಿಥಿಯಂಐಯಾನ್ಬ್ಯಾಟರಿ

  38.3ನಾವು联合国ಮತ್ತುIEC 62133 - 2ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆಧರಿಸಬಹುದಾದತಾಪನಕೈಗವಸುಗಳಿಗಾಗಿIP67 7.4 v 2200 mahಲಿಥಿಯಂಐಯಾನ್ಬ್ಯಾಟರಿ。ನಾವುಪ್ರತಿಸರಣಿಗೆನೂರಾರುವಿಭಿನ್ನಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ锂离子ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಮತ್ತುLi -ಪಾಲಿಮರ್ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಬಹುದು。ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ,ಗ್ರಾಹಕರವಿವಿಧಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿOEMಮತ್ತುODMಸೇವೆಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ。ನಾವುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಧೂಳು——ಮುಕ್ತಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು,ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಉಪಕರಣಗಳುಮತ್ತುಪ್ರಮಾಣದಉತ್ಪನ್ನಸಾಮರ್ಥ್ಯದಜೊತೆಗೆಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಮಟ್ಟದನಿಯಂತ್ರಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದೇವೆ,ಇದುನಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದಮತ್ತುಸುರಕ್ಷತಾಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಲುನಮಗೆಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ!ಅಪಾನ್,ಕೊರಿಯಾ,ಯುನೈಟೆಡ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್,ಯುಕೆ,ಜರ್ಮನಿ,ಇಟಲಿ,ಫ್ರಾನ್ಸ್,ಇತ್ಯಾದಿಮಾರುಕಟ್ಟೆ。ನಾವುಚೀನಾದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮದೀರ್ಘಾವಧಿಯಪಾಲುದಾರರಾಗಲುನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ。